جلسه تعاملی موسسه امیربیان با مدرسه علمیه آیت الله درچه ای

 

 

نشست جناب کامران مدیریت  محترم مدرسه علمیه آیت الله درچه ای و معاونت آموزش جناب مرتضوی
 و معاونت پژوهش جناب شریفانی با مدیریت و معاونین موسسه بجهت همکاری برای برگزاری دوره های  آموزشی خطابه به صورت حضوری و غیر حضوری برای طلاب مدرسه آیت الله درچه ای