گزارش کامل فعالیت های معاونت اعزام و تبلیغ خدمت آیت الله مهدوی 

 

◀️گزارش تفصیلی فعالیت های تبلیغی 
مؤسسه امیربیان به دستور مدیریت محترم 
خدمت آیت الله مهدوی