جلسه اختتامیه فصل اجرا موسسه

جلسه اختتامیه فصل اجرا موسسه
و برگزاری آزمون کتبی آنلاین
و
آزمون شفاهی با ارزیابی مدیریت موسسه حجة الاسلام کریمی

و استادیاران

حجت الاسلام ملکی

حجت الاسلام جزینی

حجت الاسلام زیدی