جلسه تعاملی با مدیر اجرایی امور مساجد استان اصفهان جناب حجت الاسلام سید صادق ابطحی

جلسه تعاملی با مدیر اجرایی امور مساجد استان اصفهان جناب حجت الاسلام والمسلمین سید صادق ابطحی

با موضوع آشنایی و ارائه گزارش فعالیت های موسسه تخصصی خطابه امیربیان اصفهان 

و معرفی  بستر های تبلیغی  ممکن و تعاملات لازم 

با حضور :

مدیریت موسسه امیربیان اصفهان حجت الاسلام کریمی

معاونت اعزام و تبلیغ حجت الاسلام نیکبخت

معاونت تامین محتوا حجت الاسلام مرادی

معاونت آموزش حجت الاسلام عابدی