​نمرات فصل فن مناظره موسسه امیربیان (بهار1400)

تذکر: نمرات فوق، بر اساس جمع بندی نمره کتبی، شفاهی و کلاسی می باشد.