​نمرات فصل اجرای سخنرانی شهرستان خمینی شهر

تذکر: نمرات فوق، بر اساس جمع بندی نمره کتبی، شفاهی و کلاسی می باشد.