​نمرات فصل اجرای موسسه امیربیان (زمستان 99)

تذکر: نمرات فوق، بر اساس جمع بندی نمره کتبی، شفاهی و کلاسی می باشد.