​نمرات فصل اجرای مدرسه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

تذکر: نمرات فوق، بر اساس جمع بندی نمره کتبی، شفاهی و کلاسی می باشد.