​نمرات فصل ذکر مصیبت مؤسسه امیربیان (1400)

تذکر: نمرات فوق، بر اساس جمع بندی نمره کتبی، شفاهی و کلاسی می باشد.