ثبت نام دوره آموزشی تولید سخنرانی روشمند (دو هفته ای)

تعهدنامه نمازاستیجاری

1. متعهد می شوم تا ابتدا از صحیح خواندن نماز خود مطمئن شده و سپس نماز استیجاری را بخوانم.
2. متعهد می شوم در زمان معلوم نمازهای استیجاری را تمام کنم.
نکته : تحویل نماز استیجاری بر اساس  اولویت ثبت نام می باشد .

تکمیل فرایند ثبت نام

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.