۱ - پیدا کردن ارتباط بین موضوع سخنرانی و مصیبت ، قدم اول است در

2- بین چند مصیبت موارد مشابه را پیدا کرده و آنرا برای یک روضه اجرا کنیم

3 – در اجرای گریز ، جهت تحریک احساس . . .

4 - در روش تشبیه . . .

5 – درد و دل کردن حضرت علی(ع) با رسول الله(ص) در موقع تشییع حضرت زهرا(س) . . .

6 – روضه خواندن با پرداختن به چرایی و چیستی مصائب . . .

7- در.....روضه مأثور است و در ...‌‌...محتوا توسط روضه خوان تولید میشود

8 – از مخاطب بخواهیم خود را جای شخصیت روضه بگذارد

9 – پرسیدن سوال از مخاطب در بین خواندن روضه . . .

ثبت آزمون
10 – در روش توصیفی ...... را توصیف کنیم .

آزمون شما با موفقیت ارسال شد.

آزمون کتبی ذکر مصیبت مدرسه جوادالائمه خمینی شهر