۱ - کدامیک از روشهای زیر جزء روشهای ایجاد ارتباط عاطفی است؟

2- کدام گزینه از نیات مذموم است؟

3 – کدامیک از موارد زیر استفاده نادرست از صدا است؟

4 - کدام موارد برای حنجره مفید است

5 – کدام مورد در تقسیم اوج و فرود به حسب متعلق آن نیست؟

6 – کدام جمله صحیح نیست؟

7- در چه موقعی مخاطب از حرکت دستهای سخنران معنای خاصی را میفهمد؟

8 – در زبان بدن از کدام قسمتهای بدن استفاده میکنیم؟

9 – کدام یک از لحن های زیر جزء لحن های موضعی است؟

10- کدام جمله صحیح است؟

11. مواضعی که همیشه یا غالباً باید با اوج، اجرا شود، کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱۲. مواضعی که همیشه یا غالباً باید با فرود اجرا شود، کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱۳. مواضعی که همیشه یا غالباً باید تند صحبت کرد، چه مواقعی می باشند؟

۱۴. مواقعی که همیشه یا غالبا نیازمند مکث و وقفه است:

۱۵. شایع ترین علل ترس از سخنرانی چه مواردی می باشد؟

۱۶. عوامل موثر بر صدا چه مواردی می‌باشد؟

17. برخی از ثمرات درست تکنیک اوج و فرود چه مواردی می باشد؟

۱8. مواردی که از زبان بدن به نشانه عدم اعتماد به نفس استفاده میشود، کدام است؟

۱9. فرآیند اصلاح و ارتقاء زبان بدن کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۲0. لحن در لغت و اصطلاح کدام یک از موارد زیر است؟

ثبت آزمون

آزمون شما با موفقیت ارسال شد.

​سوالات آزمون فصل اجراء سطح یک موسسه امیربیان

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

آزمون شفاهی فصل اجرا مخصوص غیر حضوری ها